ΝΕΑ

Template Specific Options

This template is built on the very powerful S5 Vertex Framework, which comes packed with amazing features! Learn More About Vertex...

Every template built on Vertex also comes with it's own unique template specific options applicable to that particular template such as highlight colors, social icons, and much more. These features are in addition to the standard functions of Vertex, and are still controlled through the very user friendly interface of Vertex. This page will document the features specific to this template.


Template Specific Configuration Interface of Vertex


Below is a screenshot that shows all the template specific features available in the user friendly Vertex admin:
Optional Floating Header


The header area of this template that contains the logo and main menu has an optional floating optional. You can have the header stay static at the top of your browser as the user scrolls down the page (as this demo shows), or you can disable this option and have it stay at the top of the page only, and not scroll with the page. Note - this feature will disable at 750px for tablets and phones.

Optional Background For Component/Article Are


The main component and article area of this template has an optional white background. It can either have no background as shown throughout this demo, or you can apply a white background as shown below.Custom Highlight Colors


Need your own custom color scheme? Not a problem, this template comes with ultimate color control! With four highlight colors of your choice you can set titles, hyperlinks, buttons, backgrounds, and much more to any color you wish! This color can easily be set in the template configuration area. Below are some examples of custom color schemes created through the highlight color options. Below is a screenshot of this effect and some of the areas that you can alter.

Social Icons


Easily link to a social media site with the built in social icons found in the header of this template. Simply enter the url of your social site in the configuration and the icon will automatically appear. To disable an icon simply leave the url blank for that particular icon.

Small Menu


On this demo you can subtext on the first level parent items. If you choose not to use subtext on these links simply choose a small menu option and the menu will automatically down size.Custom Highlight Fonts


Choose a custom highlight font powered by Google fonts. You can set a custom font for the S5 Flex Menu main level items and another custom font for most module titles. You can also change the default font under the General tab of Vertex.


Module Positions and Styles
All modules are fully collapsible


What exactly is a collapsing module? It's quite simple, whenever a module is not published to a postion that position does not appear on the frontend of the template. Consider the example below:This particular row has 6 module positions available to publish to. Let's say you only want to publish to 4 of these positions. The template will automatically collapse the modules you do not want to use and adjust the size of the modules accordingly:If no modules are published to the row the entire row itself will not show. The best feature of this is every module can be published to its own unique pages so the layout of your site can change on every page!


Infinite Layouts


Because there are so many module positions available in so many different areas, the number of layouts you can create are limitless! For example, if you would like to show your main content area on the right side of your site but still have a column of modules, simply published your modules to the right or right_inset positions or both. The same would be true for the opposite, if you want a column on the left simply publish modules to left or left_inset. Of course you can always choose to not have a column at all. Remember, any module not published to will automatically collapse and the remaining area will automatically adjust. There is no need to choose a pre-defined layout for your entire site, simply use the power of collpasing module positions and take advantage of the numerous amount of module positions to create any layout you can dream of! Be sure to checkout the layout of modules below.


Dozens of Modules


Below is a complete list of all the module positions available for this template.
How to install and setup module styles:

 1. Download any module you wish to publish to your site.
 2. In the backend of Joomla navigate to the menu item Extensions/Install Uninstall


 3. Browse for the module's install file and click Upload File & Install.
 4. Once the module has be installed navigate to the menu item Extensions/Module Manager (same menu as above)
 5. Find the Module just installed and click on it's title.
 6. Change any parameters that you wish and be sure to set it to published and publish it to your desired module position.
 7. To apply a module style simply fill in the module class suffix field with any of this template's included module styles. This parameter setting is found under Module Parameters on the right side of the screen.


 8. Assign what pages you would like the module to appear on and finally click Save.


 

S5 Image and Content Fader

This module can be viewed at the top of this page. This specific style of the module can only be used with this template. Publish your own content into each slide transition and for multiple slide transition effects, navigation arrows and also a drop down gallery tab that allows you to select a slide via a thumbnail. This module is fully responsive as well. The S5 Image and Content Fader v3 is powered by Mootools by default but still includes the S5 Effects library and allows you to use it in a "legacy module" if you are experiencing script conflicts. Best of all it's free!

NOTE: Legacy mode will display all your images, titles and slide text but includes limited functionality thus it does not include navigation arrows or the new drop down gallery tab.This module was designed only to work with the custom_1 position with this template.

Features at a glance:

 • Responsive layout compatible
 • horizontal sliding transition
 • Choose between 4 slide transitions: Fade, Contiuous Horiztonal, Fade Slide Left, Continuous Vertical
 • Specify height and width of module
 • Includes a gallery tab drop down to show all images
 • Each image slide can have its own hyperlink
 • Show up to 10 images at once
 • Publish your own content to each picture slide
 • Navigation arrows
 • Not all slides require titles
 • Change delay time
 • Hide or show: Navigation arrows, thumbnail carousel and popup textAdmin side of the module:

I like what I see! I want to JOIN TODAY.

Typography Options

This is a sample blockquote. Use <blockquote><p>Your content goes here!</p></blockquote> to create a blockquote.

<div class="s5_greenbox"> <div class="point"> Your text here </div> </div>

<div class="s5_redbox"> <div class="point"> Your text here </div> </div>

<div class="s5_bluebox"> <div class="point"> Your text here </div> </div>

<div class="s5_graybox"> <div class="point"> Your text here </div> </div>

This is a styled box. Use <div class="black_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="gray_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="red_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="blue_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="green_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="yellow_box">Your content goes here!</div>

This is a styled box. Use <div class="orange_box">Your content goes here!</div>

This is an image with the "boxed" class applied:


This is an image with the "boxed_black" class applied:This is an image with the "padded" class applied:This is an image with the "full_width" class applied. This can also be done automatically in the template configuration. Be sure to review our Vertex Guide here for other full width image options.Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

<a> With s5_readon class applied:

s5_readon

<h3> With font_highlight class applied:

font_highlight


This is a sample code div. Use <div class="code">Your content goes here!</div> to create a code div.

#s5_code { width: 30px; color: #fff; line-height: 45px; }

 1. This is an Ordered List
 2. Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 3. Condimentum elte quis.
 4. Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • Condimentum elte quis.
 • Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List with class ul_arrow
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • Condimentum elte quis.
 • Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List with class ul_star
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • Condimentum elte quis.
 • Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List with class ul_bullet
 • Congue Quisque augue elit dolor nibh.
 • Condimentum elte quis.
 • Opsum dolor sit amet consectetuer.

 • This is an Unordered List with class s5_features_list
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur es elit. In rhoncus lobortis orci, sed vestibulum et. Fusce in dolor velit, sit amet vehicul.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur es elit. In rhoncus lobortis orci, sed vestibulum et. Fusce in dolor velit, sit amet vehicul.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur es elit. In rhoncus lobortis orci, sed vestibulum et. Fusce in dolor velit, sit amet vehicul.

The following list will support lists up to number 9, add the following class to the UL wrapping the below LI elements, class="ul_numbers":

 • This is a sample styled number list <li class="li_number1">Your content goes here!</li>
 • This is a sample styled number list <li class="li_number2">Your content goes here!</li>
 • This is a sample styled number list <li class="li_number3">Your content goes here!</li>
 • This is a sample styled number list <li class="li_number4">Your content goes here!</li>

S5 Tab Show

The S5 Tab Show can be demo'd at the bottom of this page. This version of the module is customized specifically for this template and cannot be used with any other templates. We do have another version that can be used on any Joomla template.

The module holds up to 10 actual module positions so you can publish any of your favorite modules to one of the slides and keep your site clean and consolidated while giving it some eye candy. So simply publish the s5 tab show module to your desired module position and pages. Then start publishing modules to the positions in the tab show (s5_tab1, s5_tab2, etc); these modules will become the slides.

Optional Responsive Layout

Responsive design at its most elementary definition is simply the use of css media queries and some javascript to rearrange a website's layout to fit multiple screen sizes. This can range from a wide screen monitor down to the smallest of smart phones. It is done all through the same site, same installation, sharing the same files, and no extra layouts needed as in the past. Unlike many pixel grid based templates, Shape5 Vertex templates are already built on a fluid width layout based on percentages, with an optional pixel width wrapper, which is what responsive layouts require. Because of this Vertex templates do not require a responsive layout, instead it is completely optional! That's right, if you're uncomfortable with responsive layouts or it won't work with your site, then simply turn it off and use the standard fixed or fluid width layout instead!


See It Live On Responsinator.com

Open this website on responsinator.com to see its layout on multiple devices.

What Makes The Vertex Responsive Layout The Best and Most Flexible?

 • The responsive layout is completely optional, don't use it if you don't want it!
 • Virtually no javascript. The only javascript used is for the mobile bar effects and to add responsive capabilites to IE7. We believe that javascript should only be used as a last resort.
 • Start with a fixed or fluid layout.
 • Optional IE7/8 responsive layout.
 • Very easy to understand layout, which allows you to setup your site with very little effort.
 • Fully customizable mobile bar styling.
 • Hide divs, modules and content easily with hide classes at specified screen sizes.
 • Wide screen support options.
 • Multiple options for fluid width images.
 • And much more!

Easy To Understand Layout

One of the biggest advantages to the Vertex Responsive Layout is that we start the layout as if it were designed for a desktop viewer, and then simply reduce, modify, or remove certain sections or font sizes based on the size of the user's screen. This is all done through css media queries, and is all done automatically for you!

The best way to see this approach, is simply resize your browser to see it all take effect.

Some responsive designs simply use a series of floating divs that re-arrange themselves on the page and add columns as the screen width increases or decreases. The biggest con to this approach is it can become very confusing as to where your content will actually exist on any given screen; making it very hard to create a specific layout and confusing for a client; especially those with specific product and content placement needs.

Our approach is much easier to understand. The site will always keep its core layout shown here. When the screen changes it will adjust as described below. The majority of rows and columns will not change their basic styling or positions until they reach the mobile version. Again, only minor adjustments are made on varying screen sizes so that you always know what your site will look like and where content will be placed!

 • If the column width option is enabled, the body is set to fluid, and the body width reaches 1300px the column sizes will increase by 30%. If it reaches 1900px they will increase by 60%. If it reaches 2500px they will increase by 90%. If you are using the max-body width calculations the column widths will be based off of this setting instead of screen width.
 • Between 971px and 1300px no changes will occur to the layout. This is the standard desktop view of the template.
 • At 970px (a standard 10 inch tablet screen) the body width will become fluid and will fill most of the viewing area. If the inset columns are used on the page they will be combined into their adjacent columns to create one column to increase the center column's available width.
 • At 750px (a standard 7 inch tablet screen) the mobile navigation bar will appear for easier navigation. If the column width option for small tablets is enabled you can set the center column to stay their original sizes, reduce the width by 20%, or stack into one column.
 • At 580px (a standard mobile device size) the entire body will become one single column and module stack on top of each other. Some adjustments to the header and footer will occur.

Below are illustrations of the center columns only in the scenarios described above.Below you will find a screenshot of the responsive options available in the Vertex framework. Below that you will find documentation for each feature shown.General Layout

The general layout options are the ones starting with Enable Font Resizer? and ending with Right Inset Width. These parameters are the core layout options that apply to all templates, whether responsive is enabled or not. Configuring this area is the first step in configuring a responsive layout. You can choose to set the site to either a fixed pixel width or fluid percentage width, the responsive layout will work with either option. If you are using the fluid width option we recommend enabling the Max Body Width option so that that your site does not go above the set pixels; this helps keep your site looking proportionate across very wide screen.

Enable The Responsive Layout

If you wish to use the responsive layout simply turn on the switch and the Vertex framework will take care of the rest! It's really that simple! Notice there is a separate switch for IE7 and IE8. This browser does not support css media queries natively, which is what makes responsive layouts possible. In order to add this functionality the template must use javascript, which can affect the performance of a website. With this added javascript IE7 and IE8 will support the responsive layout, but we highly recommend leaving it turned off. Keep in mind that the primary target for responsive websites is tablet and mobile devices, where IE7 and IE8 do not exist.

Hide Tablet and Mobile Divs

One of the biggest obstacles to overcome when designing a responsive layout site is that not all content, images and extensions were designed to work with responsive layouts. That means that sometimes you need the ability to hide a specific element on only certain sized screens, so that something doesn't break the site's layout and everything looks proportionate. We've made that all possible and very easy to do for you with hiding classes! There are three main ways to hide content on different size screens, and they are documented here.

Column Widths

If you are designing your site for very wide screens as well as standard desktop screens, then consider enabling this feature. If the body width is set to fluid then the left, left_inset, left_top, left_bottom, right, right_inset, right_top, and right_bottom positions will increase their widths for larger screens to keep everything proportionate. If the body width reaches 1300px this size will increase by 30%. If it reaches 1900px it will increase by 60%. If it reaches 2500px it will increase by 90%. If you are using the max-body width calculations will be based off of this setting instead of screen width. The original widths are calculated in the general layout area.

For smaller screens it is often hard to make all of your content fit in the main center columns. If the screen size reaches 750px you have the option to keep the widths of the center columns how they are, reduce them by 20%, or stack them on top of each other in a single column. This option is meant for 7 inch tablets and effects the main center columns only. At 580px all positions will become a single column for mobile devices.

Mobile Bars

When the screen size reaches 750px wide (anything smaller than a standard 10 inch tablet), a navigation bar will appear across the top of the site and the bottom. This bar replaces the main menu, login, register, and search, for easier user on mobile devices. In the configuration you can choose what to enable on these bars as well as change the colors and style however you would like.

Mobile Links

Even though this is a responsive layout and there is no separate layout page for mobile devices, that does not mean that your site's viewers will understand this or even know what a responsive layout is. It has become a standard for websites that use a mobile layout to have a link to view the desktop view of the website, and this is what your site viewers will expect to see. This link simply turns off the responsive configuration using a cookie and calls the website like a standard desktop would when viewing in mobile. There is then a link to return back to the mobile view of the site presented.

I like what I see! I want to JOIN TODAY.

Stock Photography

All content and images shown on this site is for demo, presentation purposes only. This site is intended to exemplify a live website and does not make any claim of any kind to the validity of non-Shape5 content, images or posts published. Stock photography and icons were purchased from shutterstock.com for this demo only, and is not included with this template. You may not use these items for your own use without first purchasing them from their copyright owner. Links will be provided for some images if you wish to purchase them from their copyright owners.

Solar Frontier SF150-S

Solar frontier sf150-s

 

 solar frontier greece

Επίσημος Αντιπρόσωπος
της Solar Frontier
στην Ελλάδα

ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ ΕΩΣ 50KW

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ 40KW M& 50KW | ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ | 2122224700 | 2810390200

XZERES

Atmospheric CO2

 

Guests Online Info

We have 7 guests and no members online

There is no energy crisis....

.